Llongyfarchiadau Mawr / Congratulations

Wel dyma dymor llwyddiannus! Llongyfarchiadau i’r côr yr Ysgol, Mrs Lloyd a Miss Nicklin. Mae’r côr wedi mynd trwyddo i’r rownd derfynol Carol yr Ŵyl! Roedd mwy na 60 o ysgolion wedi cystadlu felly llwyddiant pen i gamp! Darllediff y côr ar raglen S4C ‘Prynhawn Da’ ar 4/12/17. Bydd pawb yn eu gwylio!
Mae’r timoedd chwaraeon wedi bod yn brysur yn cystadlu yng ngemau’r Urdd a thraws gwlad. Chwaraeodd ein tîm rygbi ym Mharc y Sgarlets yn ystod hanner amser hefyd!
Diolch i’r cyngor ysgol sydd wedi bod yn cydweithio i ddatblygu ein hysgol unwaith eto. Mae heddychwyr yn gweithio’n galed yn y Cyfnod Sylfaen tra bod y Grwp.com yn  sicrhau bod pawb yn cadw’n ddiogel ar y we.
Llongyfarchiadau mawr i’r Criw Cymraeg- mae’r ysgol wedi derbyn y tlws efydd. Mae posteri allanol yn wych- diolch plantos!
Diolch i bawb sydd wedi ein helpu codi arian trwy gynllun Tesco- ‘ Shedload of Sheds’ rydym eisoes newydd dderbyn yr arian ac mae’r siediau wedi cyrraedd! Diolch i’r staff am eu holl waith caled.
Diolch i’r Cymdeithas Rhieni ac Athrawon sydd wedi bod yn trefnu nosweithiau hwylus sef ‘Y noson ‘sgidiau’ a Ffair Nadolig.
Wel rydym yn aros i groesawu’r Estyn yn fuan iawn. Diolch am bob cefnogaeth a chofiwch ‘Gyda’n gilydd cymaint mwy,
Well what a successful term! Congratulations to the school choir, Mrs Lloyd and Miss Nicklin. The choir have reached the final round of Carol yr Ŵyl! There were more than 60 entries so this is an incredible achievement! The show will be broadcast on S4C’s ‘Prynhawn Da’ on 4/12/17. We will be watching!
Our sports teams have been very busy competing in the Urdd tournaments and cross country. Our rugby team played at half time in the Scarlets game as well.
The school council have been working to improve the school once again and our Playground Peacemakers have been working hard in the Foundation Phase while Grwp.Com  make sure we all use the internet safely.
Congratulations to the Criw Cymraeg – the school has been awarded bronze status. The outside posters are wonderful. Thank you.
Thank you to everyone who helped us raise money through the Tesco grant scheme- ‘A Shedload of sheds’. We have just received the money and the sheds have arrived. A huge thank you to the staff for all their hard work.
Thank you to the PTA who work tirelessly raising funds organising discos, a ‘shoe evening’ and the Christmas Fair. Well we will soon be welcoming Estyn to the school. Thank you for all your support. ‘Gyda’n gilydd cymaint mwy’.

Croeso nol/Welcome back

 

Croeso nol a chroeso mawr mawr i’r plant newydd ac i Mrs Lloyd sydd wedi dod o’r Ysgol Teilo Sant. Rydym yn ffodus iawn i gael Mrs Lloyd ac yn dymuno pob lwc ac  hapusrwydd yn ei swydd newydd.

Mae llawer o bethau cyffrous wedi cael eu trefnu ar gyfer eich plant felly plîs wnewch yn siŵr bod chi’n cadw lan gyda ni ar y Wefan, Trydar, Tecst i Rieni a llythyron.  Mae ‘na wledd o glybiau ar gael ar ôl ysgol megis Coginio , Codio, Rygbi, Pêl Droed, Pêl Rhwyd a Chlwb Hwyl ar gyfer plant yn y Cyfnod sylfaen – edrychwch ar ein gwefan am fwy o fanylion.

Mae Mis Medi yn hedfan yn barod felly ymlaen a ni ac os oes amser gyda chi dewch i glywed y côr yn y Gymanfa Ganu ar 2.10.16 ym Mhontarddulais am 10.30 y.b.

Welcome back and a very warm welcome to our new pupils and to Mrs Lloyd who has joined us from Ysgol Teilo Sant. We are so lucky to have Mrs lloyd on our staff and we wish her all the very best in her new role.

Well there are lots of exciting things planned for you children so please make sure you keep up to date with us on Twitter, Website, Text to Parents and through letter. There are a range of clubs for pupils to choose from after school such as Cookery, Coding, Rygby, Netball and Clwb Hwyl for pupils in the Foundaton Phase. Look at the website for more details.

September is flying by and if you have time come to support our choir who are taking part in the Cymanfa Ganu in Pontardulais on 2.10.16 at 10.30 am.

Hwyl am y tro

Mrs Kenny

School’ s out for summer!

 

Welcome to my very first Head teacher’s monthly blog-thank you Mr Lewis for setting me up and providing me with my step by step instructions!

As we come to the end of another year in Ysgol yr Hendy I would like to thank the pupils, staff, parents and governors for their hard work and support this year.

What a busy term this has been and we finally managed to fit in sports day yesterday and what a great day it was! Who would have thought that it would take a tie breaker to decide which llys  would win. Congratulations Morlais! A massive thank you to our wonderful PTA for enduring the heat to sell strawberries and drinks, and to Mr Josh Turnbull for donating   the signed Welsh rugby ball for our raffle. Thank you to our wonderful starter Mr Thomas and all the staff for their hard work in preparing the pupils.

Today we held our leavers’ service which was both a celebration of our year 6 pupils’ time in Ysgol yr Hendy. It was even more emotional than usual as we awarded  the ‘Tlws Marcus Bowen Trophy’ in memory of our former pupil Marcus who tragically lost his battle to cancer this year. It was wonderful to see his mum and sister returning to the school to present the award.  Year 6 we wish you the very best of luck as you begin your new chapter in your journey. But remember you are more than a pupil in Ysgol yr Hendy you are an integral part of a village community and these links will last a life time. I know year 6 would like to thank all the staff for their help and support in Ysgol yr Hendy, Ms Fuge and Miss Nicklin for arranging the singing, Mr Davies, Mr Batcup  and  Mr Lewis for arranging the service and Mrs Elias for organising your special leaving gifts- leavers ‘t’shirts.

A very special good -bye to Miss Leech (who begins in Ysgol y Bedol) and Miss Davies- thank you both for your hard work very much.

In September we will welcome Mrs Sian Lloyd to the school and we are all looking forward to having Mrs Lloyd on our staff. Mrs Lloyd will teach Bl 1a2.

May I wish you all a very happy and safe holidays and we will see the pupils back in school on Monday September 5th 2016.

Gyda’n gilydd cymaint mwy!

Mrs Kenny